Home Coding Setup() và loop() trong Arduino

Setup() và loop() trong Arduino

by Khanh Tran

Chúng ta cùng tìm hiểu hai hàm quan trọng và cơ bản nhất là setup() và loop() trong Arduino. Để có cái nhìn toàn cục nhất, hãy xem sơ đồ sau:

Hình 1: Cấu trúc chương trình Arduino

setup()

Mô tả:

Hàm setup() được gọi khi một sketch khởi động. Sử dụng nó để khởi tạo biến, pin modes, bắt đầu sử dụng thư viện, v.v. setup()function sẽ chỉ chạy một lần, sau mỗi lần khởi động hoặc reset lại Arduino.

Example Code

int buttonPin = 3;

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 pinMode(buttonPin, INPUT);
}

void loop() {
 // ...
}

loop()

Mô tả:

Sau khi tạo hàm setup(), khởi tạo và đặt các giá trị ban đầu, hàm loop() sẽ thực hiện đoạn code bên trong nó và lặp lại liên tục cho đến khi ngắt nguồn hoặc nhấn nút reset, nó cho phép chương trình của bạn thay đổi và phản hồi. Sử dụng loop() để điều khiển board mạch Arduino.

Example Code

int buttonPin = 3;

// setup initializes serial and the button pin
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 pinMode(buttonPin, INPUT);
}

// loop checks the button pin each time,
// and will send serial if it is pressed
void loop() {
 if (digitalRead(buttonPin) == HIGH) {
  Serial.write('H');
 }
 else {
  Serial.write('L');
 }

 delay(1000);
}

You may also like

Leave a Comment