Home Kiến thức phụ trợ Hướng dẫn cài đặt Dart

Hướng dẫn cài đặt Dart

by Khanh Tran

Để có thể run Dart trên máy tính, chúng ta cần cài đặt Dart SDK. Sau đây mình sẽ hướng dẫn cài đặt Dart SDK trên Mac OS, Windows và Linux.

Để kiểm tra bạn đã cài đặt Dart chưa, hãy sử dụng dòng lệnh (trên Mac OS):

$ which dart

# should print 
=> /usr/local/bin/dart

Nếu chưa được cài, hãy cài đặt SDK bằng cách sử dụng một trong những cách sau dành cho hệ điều hành máy tính của bạn.

Hướng dẫn cài đặt Dart trên Mac OS

Nếu bạn sử dụng Mac OS, máy tính của bạn cần được cài đặt Homebrew. Homebrew là một command-line program giúp bạn tải xuống và quản lý software packages từ terminal.

Chúng ta có thể cài đặt Homebrew một cách đơn giản qua command line. Đầu tiên, kiểm tra máy tính đã cài đặt Homebrew chưa:

$ brew -v

Nếu terminal của bạn trả về Homebrew 1.x.x nghĩa là Homebrew đã được cài. Nếu không, bạn có thể thấy hướng dẫn cài đặt Homebrew qua dòng lệng tại https://brew.sh.

Cài đặt Dart qua Homebrew:

Nhập câu lệnh sau vào command line:

$ brew tap dart-lang/dart
$ brew install dart

Tiếp theo, chạy lệnh sau để đảm bảo mọi thứ đã hoàn thành:

$ dart -v

=> Dart VM version: 2.x.x...

Trên Windows

Trên Windows, cách đơn giản nhất là cài đặt Dart thông qua package manager Chocolately. Với Chocolately, đơn giản bạn chỉ cần nhập:

C:\> choco install dart-sdk
Dart Programming Part-1 : Environment & First Dart Code | by Jayesh  Pansheriya | Analytics Vidhya | Medium
Hình 1: Hướng dẫn cài đặt Dart

Cuối cùng là Linux

Làm theo các bước hướng dẫn sau để đảm bảo rằng Dart tự cập nhật bất cứ khi nào phiên bản mới nhất được phát hành:

Bước 1: Thiết lập

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install apt-transport-https
$ sudo sh -c 'curl https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub | apt-key add -'
$ sudo sh -c 'curl https://storage.googleapis.com/download.dartlang.org/linux/debian/dart_stable.list > /etc/apt/sources.list.d/dart_stable.list'

Bước 2: Cài đặt Dart SDK

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install dart

You may also like

Leave a Comment