Home Coding #define trong Arduino

#define trong Arduino

by Khanh Tran

#define trong Arduino tương tự #define trong ngôn ngữ C/C++. Chúng là tiền xử lý cho phép bạn đặt tên cho một hằng số nguyên hay hằng số thực. Trước khi biên dịch, trình biên dịch sẽ thay thế những tên hằng bạn đang sử dụng bằng chính giá trị của chúng. Quá trình thay thế này được gọi là quá trình tiền biên dịch (pre-compile).

Tuy nhiên, #define có thể dẫn đến một số trường hợp không mong muốn. Ví dụ, một tên hằng số đã được #defined trùng với tên hằng số hoặc tên biến khác. Trong trường hợp đó, tên hằng số đó sẽ được thay thế bằng #defined number (or text).

Nói chung, từ khóa const nên được ưu tiên để xác định các hằng số và nên được sử dụng thay thế #define.

Electric meter with Arduino and RS485 module
Hình 1: define trong Arduino

Syntax

#define constantName value

Parameters

constantName: Tên hằng số được define.
value: giá trị của hằng số được define.

Example Code

#define ledPin 3
// The compiler will replace any mention of ledPin with the value 3 at compile time.

Notes and Warnings

Không có dấu chấm phẩy sau câu lệnh #define trong Arduino. Nếu bạn đưa vào, trình biên dịch sẽ báo lỗi.

#define ledPin 3; // this is an error

Tương tự không có dấu bằng sau câu lệnh #define. Nếu bạn đưa vào, trình biên dịch cũng sẽ báo lỗi.

#define ledPin = 3 // this is also an error

You may also like

Leave a Comment