Home Coding Bắt đầu với Flutter – Dogs App: giới thiệu và setup

Bắt đầu với Flutter – Dogs App: giới thiệu và setup

by Khanh Tran

Trong hướng dẫn xây dựng ứng dụng cơ bản này, chúng tôi sẽ xây dựng một Flutter app rất đơn giản, ứng dụng đánh giá các loài chó. Phần này sẽ giới thiệu và setup Flutter – Dogs App cơ bản cho dự án của chúng ta.

Dogs App – giới thiệu project

Ý tưởng ở đây là chúng tôi sẽ không sử dụng thêm bất kỳ packages bổ sung nào, không sử dụng bất kì các kiến trúc hay các cách quản lý state. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng các công cụ mà Flutter cung cấp để tìm hiểu những điều cơ bản nhất.
Đây là những gì chúng ta sẽ làm:

thêm con chó
Hình 1: Màn hình chính
chó ngoan
Hình 2: màn hình đánh giá

Setup project

Trước tiên, tạo một ứng dụng Flutter mới:

flutter create basic_flutter_app
cd basic_flutter_app
flutter run

Xem thêm hướng dẫn cài đặt flutter – giới thiệu và setup Flutter – Dogs App.

Điều này sẽ cung cấp cho bạn một ứng dụng Flutter trống mới.

Mình giải thích qua các thành phần của một Project Flutter

 • android − Thư mục code sinh tự động cho ứng dụng Android
 • ios − Thư mục code sinh tự động cho ứng dụng iOS
 • lib − Main folder chứa Dart code được viết khi sử dụng flutter framework
 • ib/main.dart − File đầu tiên là điểm khởi đầu của ứng dụng Flutter application
 • test − Folder chứa Dart code để test flutter application
 • test/widget_test.dart − Sample code
 • .gitignore − Git version control file – File này chứa cấu hình cho project git
 • .metadata − sinh tự động bởi flutter tools
 • .packages − sinh tự động để theo dõi flutter packages
 • .iml − project file của Android studio
 • pubspec.yaml − Được sử dụng  Pub, Flutter package manager
 • pubspec.lock − Sinh tự động bởi Flutter package manager, Pub
 • README.md − Project description được viết theo cấu trúc Markdown
Hình 3: Cấu trúc thư mục flutter app

You may also like

Leave a Comment