Home Internet of Things - IoT 7 bước ESP8266 connect Firebase Realtime

7 bước ESP8266 connect Firebase Realtime

by Khanh Tran

Firebase và ESP8266 kết nối với nhau thế nào? Cách ESP8266 connect Firebase Realtime. Cách để điều khiển thiết bị thông qua ESP8266 và Firebase từ mọi nơi chỉ với internet như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé!

Yêu cầu:

  • ESP8266 module.
  • Cài đặt thư viện  firebase-arduino-master .
  • Một gmail account để tạo Firebase project.

Bước 1: Tạo project trên Firebase

Đi đến firebase console và tạo new project

Hình 1: tạo new project Firebase

Bước 2: Add host name vào Arduino code

Hình 2: host name firebase project

click vào Database và bạn sẽ thấy host name của project bạn vừa tạo.

copy host name và paste vào đoạn code Arduino ở dưới:

#define FIREBASE_HOST "fir-app-example.firebaseio.com"

Bước 3: Add Database Secrete Key vào Arduino code

Hình 3: Add Database Secrete Key vào Arduino code.

Vào Setting > Project Setting > SERVICE ACCOUNTS > DATABASE Secretes.
Copy “Database Secrets“.

Copy và paste Database Secrets vào dòng code:

#define FIREBASE_AUTH "examplesd2asdasdasdasd2asd3asd2asd2as32das3d2as2da3"

Bước 4: Lập trình Arduino cho ESP8266

ESP8266 connect Firebase Realtime code:

#include "FirebaseESP8266.h"
#include <ESP8266WiFi.h>

// Set these to run example.

#define FIREBASE_HOST "fir-app-example.firebaseio.com"

#define FIREBASE_AUTH "examplesd2asdasdasdasd2asd3asd2asd2as32das3d2as2da3"

#define WIFI_SSID "Wifi Router Name"

#define WIFI_PASSWORD "Router Password"

#define LED 2

void setup() {

pinMode(LED,OUTPUT);

digitalWrite(LED,0);

Serial.begin(9600);

WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);

Serial.print("connecting");

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

Serial.print(".");

delay(500);

}

Serial.println();

Serial.print("connected: ");

Serial.println(WiFi.localIP());

Firebase.begin(FIREBASE_HOST, FIREBASE_AUTH);

Firebase.setInt("LEDStatus",0);

}

void loop() {

if(Firebase.getInt("LEDStatus"))

{

digitalWrite(LED,HIGH);

}

else

{

digitalWrite(LED,LOW);

}

if (Firebase.failed()) // Check for errors {

Serial.print("setting /number failed:");

Serial.println(Firebase.error());

return;

}

delay(1000);

}

Chú ý: thay bằng tên WiFi và password của bạn.

#define WIFI_SSID "Wifi Router Name"
#define WIFI_PASSWORD "Router Password"

Bước 5: Restart ESP8266

Hình 4: Firebase project

Sau khi reset ESP8266 kiểm tra serial terminal để chắc chắn ESP đã kết nối với Wifi của bạn.
Vào https://console.firebase.google.com/project/fir-app-9adb8/database/data, bạn có thể thấy dữ liệu mới trên database.

Bước 6: Đổi giá trị của LEDStatus trong Database

Hình 5: đổi giá trị LEDStatus

Click đúp vào “LEDStatus” và sửa nó thành 1. Ngay lập tức bạn sẽ thấy đèn Led trên ESP đã tắt (hoặc ngược lại tuỳ thuộc cách kết nối giữa led và ESP).

Bước 7: Bạn có thể tự tạo một ứng dụng kết nối với firebase trên điện thoại để điều khiển thiết bị của mình, tuỳ sở thích <3

Nếu bạn có kiến thức về Mobile App, bạn hoàn toàn dễ dàng tạo các ứng dụng điều khiển thiết bị thông qua firebase và esp8266.

Chúc các bạn thành công.

Tham khảo bài viết về ESP8266 kết nối màn hình OLEDESP8266 đọc cảm biến DHT11 và gửi về Server

You may also like

1 comment

EEPROM trong ESP8266 NodeMCU - Blog Lập Trình 27 November, 2020 - 1:32 am

[…] Xem thêm: 7 bước ESP8266 connect Firebase Realtime […]

Reply

Leave a Comment